Vedtægter
for
Øster Brønderslev Fjernvarme Andelsselskab
Øster Brønderslev

*-*-*-*-*-*-*


§ 1

 

Navn og hjemsted:

 

1.1.    Selskabets navn er Øster Brønderslev Fjernvarme Andelsselskab.

 

1.2.    Selskabets hjemsted er Brønderslev kommune.

 

§ 2

 

Selskabets formål og forsyningsområde:

 

2.1.    Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Øster Brønderslev by.

 

2.2.    Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske samt økonomiske forhold.

 

§ 3

 

Andelshaverne:

 

3.1.    Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom,
2. Ejer en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler, tilhørende selskabet,
3. Ejer af bygning på lejet grund,
4. En ejerlejlighedsforening/andelsbolig, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

 

3.2.    Enhver, der opfylder de som andelshaver anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshavere, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

 

3.3.    Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. Bestyrelsen afgør hvilke ikke-andelshavere, der er berettiget til levering af varme og på hvilke vilkår levering kan ske.

 

3.4.    Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

 

§ 4

 

Selskabets ejendom:

 

4.1.    Selskabets ejendom er hele fyringscentralen med alt tilbehør, hoved- og stik-ledninger, ventiler og målere.

 

4.2.    Etablering af stikledning til en ejendom bekostes af andelshaveren, men forbliver selskabets ejendom.

 

4.3.    En andelshaver må ikke foretage ændringer eller rettelser på de af selskabet tilhørende ejendomme.

 

4.4.    Selskabets bestyrelse og ansatte har uhindret adgang til grunde og bygninger, hvor der forefindes dele af selskabets ejendom.

 

4.5.    Al husinstallation efter hovedventilerne bekostes og vedligeholdes af andelshaveren, og udgiften er selskabet uvedkommende.

 

§ 5

 

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar:

 

5.1.    I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

 

5.2.    Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

 

§ 6

 

Fordeling af forbrugsuafhængige omkostninger:

 

6.1.    Til dækning af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger anvendes:
1. En fast målerafgift
2. En kvadratmeterafgift for boligareal
3. En kvadratmeterafgift for erhversareal
Kælderarealer, der ikke kan anvendes til boligformål, er fritaget.

 

6.2.    Bestyrelsen fastsætter den forbrugsuafhængige afgift og foretager den fornødne regulering mellem de i stk. 1. nævnte afgifter.

 

6.3.    Oplysning om de enkelte ejendommes kvadratmeter areal indhentes fra Byggeriets Bolig Register.

 

§ 7

 

Udtrædelsesvilkår:

 

7.1.    Enhver andelshaver er forpligtet til at aftage fjernvarme i mindst 20 år regnet fra ejendommens tilslutningsdato.

 

7.2.          Efter at den periode, i hvilken en andelshaver har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet det pågældende fjernvarmeværk, er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

 

7.3.          Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

 

7.4.          På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 

a.    Afgifter i henhold til årsopgørelse

 

b.    Eventuelle skyldige afgifter

 

c.     Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

 

d.    Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alende vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

 

e.    Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen – tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samledes anlægsudgifter på udtrædelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

 

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter beregnes på grundlag af forholdet mellem andelshavernes og selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår før udtrædelsen.

 

7.5.          En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

 

7.6.          Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

 

§ 8

 

Deklarationer:

 

8.1.        En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:
- deklaration om fjernvarmeforsyning i overenstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser,
- deklaration om ledninger, der fører gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

 

8.2.          Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som  bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

 

8.3.          Tinglysning bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

 

§ 9

 

Voldgift:

 

9.1.        Enhver tvist, der måtte flyde af ovenstående paragraffer, afgøres endeligt og bindende af en voldgiftsret, hvortil hver af parterne udpeger et medlem, og disse i fællesskab en opmand, der skal være jurist.

 

9.2.          Enhver, der vil anlægge sådan sag, er pligtig straks at meddele navnet på sin voldgiftsmand ved skriftlig underretning til modparten, der inden ti dage herefter skal meddele navnet på den anden voldgiftsmand.

 

9.3.          De to voldgiftsmænd udpeger opmanden. I mangel af enighed herom udpeges denne af Vestre Landsrets præsident ligesom Vestre Landsrets præsident udpeger en eventuelt manglende voldgiftsmand.

 

9.4.          Voldgiftsretten træffer sin afgørelse ved en retskraftig kendelse i henhold til voldgiftsloven.

 

§ 10

 

Generalforsamling:

 

10.1.     Generalforsamling er selskabets øverste myndighed.

 

10.2.       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse eller ved annonce i mindst et lokalt dags- eller ugeblad efter bestyrelsens skøn.

 

10.3.       Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag for bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

 

10.4.       På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejligheder, der opfylder betingelsernei § 3 stk. 1-3.

 

10.5.       Det er en forudsætning for stemmeafgivelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamling ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.

 

10.6.       Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

 

10.7.       Hver stemmeberettiget fremmødt andelshaver kan kun ved fuldmagt repræsentere én yderligere stemmeberettiget andelshaver.

 

10.8.       Ved vedtægtsændringer kræves, at beslutningen vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer vedtages på 2 efterfølgende generalforsamlinger. Dato for efterfølgende generalforsamling skal være inden 4 uger efter første generalforsamling, og indkaldelse til anden generalforsamling skal ske inden 14 dage efter dato for første generalforsamling.

 

10.9.       Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

10.10.   Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav. Idet at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

 

10.11.   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overenstemmelse med gældende lovgivning.

 

10.12.   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

 

§ 11

 

Bestyrelse

 

11.1.     Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 3 bestyrelsemedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil næste generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilke de er valgt.

 

11.2.       Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret.

 

§ 12

 

Selskabets ledelse:

 

12.1.     ”Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage og foretage ændringer i Fjernvarmeværkets almindelige leveringsbestemmelser gældende for andelshavere og forbrugere.”

 

12.2.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

 

12.3.       Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

 

12.4.       Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

 

12.5.       Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

 

12.6.       Selskabet tegnes af formanden. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

 

12.7.       Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

 

12.8.       Bestyrelsen har bemyndigelsen til i selskabets navn at afbryde en andelshavers/forbrugers varmeforsyning, såfremt denne er i restance med betaling af enten forbrugsafgifter eller tilslutningsafgifter. Bestyrelsen er forpligtet til at følge de af Danske Fjernvarmeværkers Forening og Gas- og varmepris-udvalgets retningslinier for leveringsafbrydelse.

 

§ 13

 

Regnskab og revision:

 

13.1.     Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

 

13.2.       Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 14

 

Selskabets opløsning:

 

14.1.     Beslutningen om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 

14.2.       Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

 

14.3.       Eventuelt overskud/underskud ved opløsningen skal fordeles mellem de på tidspunktet for opløsningen værende andelshavere i forhold til fordelingsnøgle for fast afgift i de sidste 5 regnskabsår forud for opløsningen.

 

Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Øster Brønderslev den _/_ 1986.

 

Generalforsamlingen hævet.